Společnost T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o.

byla založena Městem Frýdlant nad Ostravicí, jako jediným společníkem dne 31. 10. 1995. Hlavní činnost společnosti, kterou je výroba a rozvod tepelné energie, byla zahájena k 1. 1. 1996. V té době společnost provozovala dvě kotelny na tuhá paliva, jednu kotelnu na zemní plyn a dvě předávací výměníkové stanice.

Činnost společnosti lze od jejího založení rozdělit do několika následujících etap. V období 1996-1998 byla provedena plynofikace obou kotelen na tuhá paliva. Vlivem relativně nízké ceny zemního plynu, nižší spotřeby elektřiny na výrobu tepla spalováním zemního plynu než spalováním uhlí, mnohem vyšší účinnosti plynových kotelen vyžadujících pouze občasnou kontrolu místo trvalé obsluhy došlo k výraznému snížení provozních nákladů, a tím ke snížení ceny tepla. Dalším významným krokem této etapy byla realizace dynamické regulace na patách objektů a tím vyregulování rozvodné soustavy s optimalizací spotřeby tepla. Úsporná opatření se pak také promítla do snížení množství prodaného tepla.

Charakteristickým rysem další etapy (1999-2002), byla expanze do přilehlých obcí. Společnost v tomto období postavila 9 vlastních zdrojů tepla v pronajatých nebytových prostorách, převážně ve vlastnictví obcí nebo jimi zřízených subjektech (školy, DPS, domov důchodců, apod.). Využitím nových technologií (většinou kondenzačních kotlů) odběratelům klesly provozní náklady až o 40 %. Expanze výroby tak pomohla nahradit pokles prodeje tepla způsobený realizací úsporných opatření v lokalitě Frýdlant nad Ostravicí.

Následující etapou, která rovněž nesla znaky expanze, byl pronájem kotelny „Ferrum“. Prodej tepla se tím téměř zdvojnásobil a při nezměněném počtu režijních pracovníků umožnil snížit podíl stálých nákladů v ceně tepla. Tato etapa byla ukončena koncem roku 2005 vydražením kotelny a horkovodních rozvodů tepla do majetku společnosti.

Samostatnou etapou v rozvoji společnosti bylo zahájení provozu „Sportovně relaxačního centra – Kotelna“ na konci roku 2002. Etapa byla ukončena převedením majetku ve vlastnictví města do společnosti. Převod byl uskutečněn se záměrem dalšího investičního rozvoje, jehož příprava byla zahájena koncem roku 2010.

Hlavním znakem další etapy bylo napojení převážné části lokality Frýdlantu nad Ostravicí na kotelnu „Ferrum“. Prudký nárůst ceny zemního plynu zvýhodnil dodávky tepla vyráběného převážně z uhlí. Ve spojení s úspornými opatřeními se podařilo zvýšit celkovou účinnost zdroje oproti stavu v r. 2002.

Významnou etapou rozvoje společnosti TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. (v letech 2017-2019) byly investice do modernizace zdrojů tepelné energie. Rekonstrukce a modernizace kotelen byly zahájeny v roce 2017 výměnou rozvodů tepelné energie a výměnou plynového kotle K1 za moderní účinný kondenzační kotel v kotelně „B“ na ulici Jiráskova. Všechny jednotlivé bytové domy a objekt ZUŠ napájené z této kotelny byly připojeny na primární rozvod teplé vody přes nové moderní objektové předávací stanice.

Počátkem roku 2018

byly pořízeny a uvedeny do provozu tři nové plynové kondenzační kotle v kotelně „C“, každý o výkonu 2 MWt, které slouží pro dodávku tepla v lokalitě Frýdlant. Další významnou investicí, která probíhala v roce 2019 a byla úspěšně dokončena, byla instalace nového horkovodního plynového kotle K3 v areálu kotelny „Ferrum“ o výkonu 4 MWt. Zde provozovala společnost TERMO dva uhelné kotle, které jsou z roku 1975, a jejich stav již neodpovídá nárokům na udržitelný rozvoj životního prostředí a ekonomiku provozu. Společnost se rozhodla jeden uhelný kotel odstavit a nahradit ho kotlem plynovým s velmi vysokou účinností. Tím bylo dosaženo spolehlivého provozu této kotelny. Dále proběhla výměna plynového kotle v kotelně na Čeladné, pro zajištění spolehlivého provozu dodávek TE této obci, a také rekonstrukce kotle ve Středisku sociálních služeb ve Frýdlantě nad Ostravicí. Po realizaci těchto investic můžeme konstatovat, že společnost TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. je připravena na dalších minimálně 15 let provozu z hlediska zdrojů tepelné energie.

Dále v letním období roku 2019 probíhaly postupné rekonstrukce tepelných rozvodů. Byla provedena rekonstrukce a výměna potrubí pro dodávku teplé užitkové vody k bytovým domům na ulici Nerudova. Zde rekonstrukce navázala na rekonstrukci započatou při realizaci hřiště za školou TGM a přes potok Hutný a pokračovala do bytových domů. Bylo zde instalováno nové předizolované plastové potrubí a kompletně vyměněna izolace na potrubí pro dodávku teplé vody pro vytápění bytových prostorů.

V následujících letech bude společnost TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. pokračovat v realizaci rekonstrukcí dalších rozvodů tepelné energie v oblasti lokality centrálního Frýdlantu nad Ostravicí.

Galerie